noomint

แผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           ชั้น ประถมศึกษาปีที่   5      

หน่วยการเรียนรู้ที่   6    เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่       

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  ความดันอากาศ    เวลาเรียน    1  ชั่วโมง

ผู้สอน    นางสาว สุกาญดา  ขุนณรงค์      โรงเรียน…………………..

วัน……………ที่……เดือน………..พ.ศ…………..เวลาที่สอน……………….น.

หมายเหตุ………………………………………………………………………………………..

 สาระสำคัญ 

แรงดันอากาศมีแรงกระทำทุกทิศทาง จึงดันแผ่นกระดาษ ทำให้กระดาษติดอยู่กับแก้วจนแน่น จนกระทั่งไม่สามารถไหลลงมาได้

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ด้านความรู้ (k)

  1) นักเรียนทำการทดลอง เรื่อง ความดันอากาศ ได้อย่างถูกต้อง             

ด้านทักษะ/กระบวนการ (p)

   1) ทักษะการสังเกต

   2) ทักษะการสรุปความและสื่อความหมาย

ด้านคุณลักษณะ (a)

    1) ความรับผิดชอบ

    2) ใฝ่เรียนรู้

     3) ความสามารถในการทำงานกลุ่ม

 สาระการเรียนรู้ 

อากาศจะดันรอบ ๆ แก้ว  รวมถึงดันด้านใต้แผ่นกระดาษแข็ง   แรงดันของอากาศที่มีต่อกระดาษแข็งนั้นมีมากกว่าแรงดันที่เกิดจากน้ำหนักของน้ำในแก้ว   กระดาษแข็งจึงปิดปากแก้วอยู่ได้โดยไม่หล่นจนกว่ามันจะเปียกน้ำ    แต่เมื่อเอียงแก้วน้ำ อากาศจะเข้าไปในแก้ว แรงดันของอากาศภายในแก้วรวมกับแรงดันจากน้ำหนักของน้ำจะช่วยกันทำให้ดันให้แผ่นกระดาษหลุด น้ำในแก้วก็จะหก

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement)

  1. ครูนำตัวอย่างต่างๆที่ใช้หลักการของความดันอากาศมาให้นักเรียนดู   เช่น    หลอดฉีดยา   ดรอบเปอร์  ลูกดอกยางติดกระจก       เป็นต้น

  ขั้นสำรวจและค้นหา  (Exploration)

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการทดลอง และวางแผนการทดลอง ตามใบกิจกรรม

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

             2.1 แก้วขนาดเล็ก 1 ใบ

             2.2 กระดาษแข็งขนาดใหญ่กว่าปากแก้ว

              2.3 น้ำเปล่า

               2.4 กะละมัง 1 ใบ

3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มดำเนินงานตามแผนการทดลองในกิจกรรม

               3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใส่น้ำให้เต็มแก้ว

               3.2  นำกระดาษแข็งวางบนปากแก้ว ใช้มีดกดกระดาษแข็งให้แน่นและจับ        แก้วคว่ำลงอย่างรวดเร็ว โดยมีกะละมังลองอยู่ด้านล่างเพื่อกันน้ำหก

                3.3  ปล่อยมือจากกระดาษแข็ง แล้วสังเกตที่แผ่นกระดาษแข็ง

                3.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองในใบกิจกรรม

  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  ( Explanation)

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและการทำงานกลุ่มในขณะทำการทดลอง         

ขั้นขยายความรู้  (Elaboration) 

1.  ครูอธิบายขยายผลการทดลองให้กับนักเรียน

ขั้นประเมินผล  (Evaluation)

1. นักเรียนทำการทดลองตามขั้นตอนได้

2. นักเรียนบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองได้          

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

       สื่อการเรียนรู้ 

–     ชุดการทดลองเรื่อง  ความดันอากาศ  คือ 1. แก้วขนาดเล็ก  1 ใบ    2. กระดาษแข็งขนาดใหญ่กว่าปากแก้ว   3. น้ำ    4. กะละมัง

–     ใบกิจกรรมการทดลอง  เรื่อง ความดันอากาศ

แหล่งการเรียนรู้ 

–    ครูผู้สอน

การวัดและการประเมินผล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  พฤติกรรม / สิ่งที่มุ่งวัด  วิธีการและเครื่องมือ 
 ด้านความรู้ (k)      

1) นักเรียนทำการทดลอง  เรื่อง  ความดันอากาศ ได้อย่างถูกต้อง

 

 1) นักเรียนสามารถทำการทดลองได้ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ 1)การบันทึกผลการทดลองเครื่องมือ

1)ใบกิจกรรมการทดลอง

 ด้านทักษะ / กระบวนการ / สมรรถนะสำคัญ (p)

1) ทักษะการสังเกต

2) ทักษะการสรุปความและสื่อความหมาย

 

 1)นักเรียนสามารถอธิบายในสิ่งที่เห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้น2)นักเรียนสามารถสรุปการทดลองได้ตรงตามทฤษฎีและอธิบายความรู้ให้กับผู้อื่นเข้าใจได้ วิธีการ 1)การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน2)การนำเสนอข้อมูลของนักเรียน

เครื่องมือ

1)แบบประเมิน

ด้านคุณลักษณะ (a)1) ความรับผิดชอบ2) ใฝ่เรียนรู้

3) ความสามารถในการทำงานกลุ่ม

 

 1)นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย2)เมื่อเกิดข้อสงสัยนักเรียนมีความสนใจที่จะหาตำตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัย

3)นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงนกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

 วิธีการ 1.การส่งแบบฝึกหัดและใบงานการทดลองของนักเรียน

2.การซักถามของผู้เรียนในสิ่งที่ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย

3.การนำเสนอข้อมูลของผู้เรียน

เครื่องมือ 

1)แบบประเมิน

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: